Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Ja va Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP .

Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Ja va Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP .
Giới thiệu về Servlet và JSP :
 Servlet và JSP là 2 công nghệ quan trọng trong Java để xây dựng ứng dụng web:
– Servlet là một lớp Java được sử dụng để xử lý các yêu cầu (request) và tạo ra các phản hồi (response) trong Java. Servlet chạy trên web server và được sử dụng để control các yêu cầu và phản hồi HTTP.
– JSP (JavaServer Pages) cho phép lập trình viên kết hợp Java code với HTML để tạo nội dung dynamic cho website. JSP compile thành Servlet sau đó chạy trên web server.
Ví dụ:
  + Servlet xử lý các yêu cầu GET, POST từ client.
  + JSP tạo giao diện HTML động với dữ liệu lấy từ database thông qua Java code.
Khóa Học Xây Dựng Ứng Dụng Ja va Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP .
– Cả Servlet và JSP đều chạy trên web server như Tomcat và cùng nhau tạo nên một ứng dụng web hoàn chỉnh với giao diện động và khả năng xử lý logic mạnh mẽ của Java.
Được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 6, 1997, cho đến nay công nghệ Servlet & JSP vẫn đóng vai trò nền tảng trong các framework phát triển web của Java như Spring MVC, và Strut 2. Nắm vững kiến thức Servlet và JSP sẽ giúp các bạn xây dựng được các ứng dụng web linh hoạt và nhanh chóng. Đồng thời giúp việc tiếp cận các framework khác như Spring MVC trở nên dễ dàng hơn.Trong khóa học này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng web có tên gọi BMAGBOOK. Thông qua việc xây dựng ứng dụng BMAGBOOK, chúng ta sẽ học các kỹ thuật:
– Mô hình hoạt động servlet – JSP
– Form method: Post – Get
– Kỹ thuật Redirect – Forward
– Lưu trữ dữ liệu trong Request, Session
– Xử lý nghiệp vụ với Data Access Object (DAO)
– Đọc các tham số khởi tạo với Listener
– Expression Language
– Tab Library (Tablib)
– Mô hình Model – View – Controller
– AJAX – JSON
Kết quả đạt được
– Nắm vững các kỹ thuật lập trình web
– Hiểu rõ mô hình hoạt động Servlet – JSP
– Phân biệt các kỹ thuật Forward – Redirect, Post – Get
– Nắm vững kỹ thuật lưu trữ dữ liệu thông qua Request, Session
– Biết cách sử dụng kỹ thuật Listener để đọc các tham số khởi tạo
– Sử dụng AJAX để tải dữ liệu nhanh hơn
– Sử dụng Expression Language, Tag Library trong trang JSP
– Hiểu rõ và ứng dụng mô hình Model – View – Controller
Nội dung khóa học Xây Dựng Ứng Dụng Ja va Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP :
Chương 1: Giới Thiệu – Hướng Dẫn Cài Đặt.
Bài 1 : Mô hình hoạt động ứng dụng Web
Bài 2 : Cài đặt tomcat
Bài 3 : Tạo dữ liệu cho BMAGBOOK
Chương 2: Xây Dựng Ứng Dụng BMAGBOOK .
Bài 4 : Tạo ứng dụng web đầu tiên
Bài 5 : Servlet cơ bản
Bài 6 : Phương thức POST – GET
Bài 7 : Tìm hiểu tập tin cấu hình web.xml
Bài 8 : JSP cơ bản
Bài 9 : Kỹ thuật Forward – Redirect
Bài 10 : Kiểm tra dữ liệu đầu vào
Bài 11 : Đọc tham số khởi tạo kết nối cơ sở dữ liệu
Bài 12 : Kiểm tra trùng lặp email
Bài 13 : Tạo class User Model
Bài 14 : Tạo mới một User trong cơ sở dữ liệu
Bài 15 : Cơ chế hoạt động của session
Bài 16 : Tạo phương thức kiểm tra đăng nhập
Bài 17 : Tạo servlet xử lý đăng nhập
Bài 18 : Sử dụng Listener đọc thông tin khởi tạo
Bài 19 : Hiển thị thông tin user đăng nhập
Bài 20 : Chức năng logout
Bài 21 : Hiện thông tin trang profile: tạo servlet xử lý
Bài 22 : Hiện thông tin trang profile: hiển thị lên trang JSP
Bài 23 : Tạo phương thức cập nhật thông tin user
Bài 24 : Tạo servlet xử lý cập nhật thông tin user
Bài 25 : Giới thiệu Expression Language (EL)
Bài 26 : Thay thế JSP scriptlet-expression bằng Expression Language
Bài 27 : Tạo hàm tùy biến Expression Language
Bài 28 : Hiển thị ảnh đại diện của user
Bài 29 : Upload ảnh đại diện của user
Bài 30 : Sử dụng Tag Library hiển thị danh sách bạn bè
Chương 3: Mô Hình Model – View – Controller.
Bài 31 : Giới thiệu mô hình MVC
Bài 32 : Chuyển đổi BMAGBOOK sang mô hình MVC
Bài 33 : Giới thiệu AJAX – JSON
Bài 34 : Sử dụng kỹ thuật AJAX để hiện chi tiết một user
Bài 35 : Bài tập: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè
Bài 36 : Giải pháp: hiển thị danh sách đề xuất bạn bè
Bài 37 : Bài tập: thêm 1 người bạn mới
Bài 38 : Giải pháp: thêm 1 người bạn mới.
Link Download : https://drive.google.com/drive/folders/1gtVBjL_fPu1q2yQl2ioVcJp8k7FQq9gB

Trả lời