Khóa học Lập trình Python cơ bản.

Khóa học Lập trình Python cơ bản.
 Giới thiệu về Python :
Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.
Khóa học Lập trình Python cơ bản.
Khóa học Lập trình Python cơ bản.
– Được tạo ra vào những năm 1980 bởi nhà khoa học máy tính Guido van Rossum.
– Cú pháp đơn giản, dễ đọc, dễ học với cách viết theo phong cách tự nhiên.
– Là ngôn ngữ lập trình bậc cao hướng đối tượng, hướng kịch bản.
– Hỗ trợ nhiều phong cách lập trình: lập trình cấu trúc, lập trình hàm, lập trình hướng đối tượng. 
– Có các cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ như list, tuple, dict,…
– Là ngôn ngữ đa năng, có thể sử dụng cho web development, machine learning, data science, automation,…
– Là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay với cộng đồng lớn và nhiều thư viện hữu ích.
Nhìn chung, Python là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, dễ học và được ưa chuộng trong nhiều lĩnh vực phát triển phần mềm.
Danh sách Video Khóa học Lập trình Python cơ bản :
Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình.
1 Có nên học lập trình Python?
2 Cách tải và cài đặt Python
3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
4 Tạo Project Python trong PyCharm
Phần 2: Các khái niệm cơ bản.
5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python.
6 Cách ghi chú lệnh trong Python.
7 Các toán tử thường dùng trong Python.
8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python.
9 Các kiểu xuất dữ liệu.
10 Các loại lỗi trong Python.
11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
14 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 3: Các biểu thức điều kiện.
15 Biểu thức Boolean
16 Biểu thức If
17 Biểu thức if … else
18 Biểu thức If … elif lồng nhau
19 Biểu thức pass
20 So sánh số thực trong Python
21 Sử dụng if/else như phép gán
22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
25 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 4: Các vòng lặp.
26 Vòng while
27 Vòng for
28 câu lệnh break
29 câu lệnh continue
30 Lệnh while/else
31 Lệnh for/else
32 Vòng lặp lồng nhau
33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
36 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng.
37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs.
38 Các hàm toán học 2 lượng giác.
39 round.
40 Time.
41 Random.
42 exit.
43 eval.
44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số.
45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác.
46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình.
47 Các bài tập tự rèn luyện.
Phần 6: Cách xây dựng hàm.
48 Khái niệm về hàm.
49 Cấu trúc tổng quát của hàm.
50 Cách gọi hàm.
51 Nguyên tắc hoạt động của hàm.
52 Viết tài liệu cho hàm.
53 Global Variable.
54 Parameter mặc định.
55 Lambda Expression.
56 Giới thiệu về hàm đệ qui.
57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci.
60 Các bài tập tự rèn luyện.
Phần 7: Xử lý chuỗi.
61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi.
62 Hàm upper, lower -in HOA-thường.
63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center.
64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip.
65 Hàm startsWith, endsWith.
66 Hàm find, count.
67 Hàm format.
68 Hàm tách chuỗi
69 Hàm nối chuỗi
70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng.
71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi.
72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi.
73 Các bài tập tự rèn luyện.
Phần 8: List.
74 Cách khai báo và sử dụng List.
75 Cách duyệt List.
76 Gán giá trị cho các phần tử trong List
77 Phương thức insert.
78 Phương thức append.
79 Phương thức remove.
80 Phương thức reverse.
81 Phương thức sort.
82 Slicing
83 List đa chiều
84 Bài tập rèn luyện-xử lý list.
85 Bài tập rèn luyện-xử lý list 2.
86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
87 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 9: Xử lý tập tin :
88 Vì sao phải lưu tập tin
89 Cách ghi tập tin
90 Cách đọc tập tin
91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
93 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter.
94 Giới thiệu tkinter.
95 Cách tạo cửa sổ với tkinter.
96 Các control cơ bản trong tkinter.
97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
100 Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11: Tổng kết khóa học :
101 Project tổng hợp
Bài tập cuối khóa

Trả lời