Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập.

 Giới thiệu về Kotlin  :
Kotlin là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được phát triển bởi JetBrains. 
– Được phát triển từ năm 2011, công bố lần đầu năm 2012.
– Lấy cảm hứng từ nhiều ngôn ngữ như Java, C#, JavaScript, Scala. 
– Là ngôn ngữ lập trình đa nền tảng: chạy được trên JVM, JavaScript, native code.
– Được Google chọn là ngôn ngữ lập trình chính thức cho Android từ năm 2017.
Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập.
Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập.
– Kotlin là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ lập trình thủ tục, hàm và lập trình hướng mục đích.
– Cú pháp ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu hơn so với Java.
– Tương thích tốt với Java, code Java có thể dễ dàng chuyển đổi sang Kotlin.
– Hỗ trợ các tính năng hiện đại như type inference, null safety, lambda, coroutines…
Nhìn chung, Kotlin được đánh giá là ngôn ngữ lập trình hiện đại, linh hoạt và dễ học dành cho các ứng dụng trên nền tảng JVM và Android.
Khóa học này sẽ giúp bạn được những gì :
        Cung cấp kiến thức từ cơ bản nhất để giúp bạn nhanh chóng tiếp cận lập trình Android 
        Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,… từ nền tảng ngôn ngữ Kotlin
        Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong quá trình học Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)
        Được hướng dẫn chi tiết và bài bản thực hành các kiến thức và kỹ năng lập trình Kotlin
        Được thực hành rèn luyện lập trình Kotlin hướng đối tượng, lập trình ứng dụng Android, lập trình web, thiết kế giao diện, ….
Danh sách bài giảng Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập :
 Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin.
 Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin.
 Bài 2: Cài đặt JDK.
 Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin.
 Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education.
 Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin.
 Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin.
 Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin
 Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin
 Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin
 Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin.
 Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin.
 Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin.
 Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản.
 Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin.
 Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 1.
 Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 2.
 Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Closed range.
 Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Half-open range.
 Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Step.
 Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Downto.
 Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Iterator.
 Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin.
 Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin.
 Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp.
 Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2.
 Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học.
 Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học.
 Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện.
 Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp.
 Bài 28: Khái niệm về biệt lệ.
 Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try…catch trong Kotlin.
 Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug.
 Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số.
 Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android.
 Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng.
 Bài 33: Thư viện toán học.
 Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên.
 Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi.
 Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin.
 Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin.
 Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin.
 Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin.
 Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin.
 Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin.
 Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin.
 Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin.
 Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin.
 Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa – thường trong Kotlin.
 Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát.
 Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome.
 Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi.
 Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện.
 Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin.
 Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin.
 Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin.
 Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin.
 Bài 52: Bài tập rèn luyện – Mảng.
 Bài 53: Bài tập rèn luyện – Collections.
 Bài 54: Bài tập tự rèn luyện – Mảng.
 Bài 55: Bài tập tự rèn luyện – Collections.
 Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin.
 Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng.
 Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor.
 Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính.
 Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter.
 Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức.
 Bài 61: Các loại phương thức.
 Bài 62: Tham chiếu this.
 Bài 63: Kỹ thuật Overloading.
 Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin.
 Phần 8: Kế thừa trong Kotlin.
 Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa.
 Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class.
 Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface.
 Bài 68: Overriding Method.
 Bài 69: Tính đa hình.
 Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin.
 Bài 70: Data Classes.
 Bài 71: Nested Classes.
 Bài 72: Inner Classes.
 Bài 73: Enum Classes.
 Bài 74: Extensions Method trong Kotlin.
 Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10).
 Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên.
 Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên.
 Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person.
 Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện
 Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin.
 Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin.
 Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin.
 Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin.
 Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin.
 Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin.
 Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm.
 Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank.
 Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text .
 Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize .
 Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML .
 Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon .
 Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin.
 Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện.
 Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc .
 Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm.
 Bài 93: Bài tập rèn luyện – giao diện – Quản lý phòng ban.
 Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin.
 Phần 13: Tổng hợp.
 Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học.
Chú ý : Khóa học này hoàn toàn là tiếng Việt.

Trả lời