Ebook và Video học cơ bản Windows Server 2016.

Ebook và Video học cơ bản tới nâng cao Windows Server 2016.

Giới thiệu về Windows Server 2016 : Windows Server 2016 là phiên bản máy chủ của hệ điều hành Windows do Microsoft phát triển, phát hành vào tháng 9 năm 2016. Đây là phiên bản kế nhiệm của Windows Server 2012 R2.
Một số tính năng mới của Windows Server 2016:
Hỗ trợ container với Docker Engine, giúp dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng trong container.
Nano Server – một phiên bản nhẹ của Windows Server, thiết kế cho các môi trường cloud và DevOps.
Security tốt hơn với các tính năng như Windows Defender, Control Flow Guard, và Credential Guard.
Cải thiện hiệu năng với các tính năng như tối ưu hóa bộ nhớ và mạng.
Hỗ trợ phát triển và triển khai ứng dụng theo mô hình DevOps thông qua Azure và Visual Studio.
Windows Server 2016 có 5 phiên bản: Datacenter, Standard, Essentials, Storage Server, Hyper-V Server. Mỗi phiên bản có những tính năng và mục đích sử dụng khác nhau.
Hệ điều hành này nhắm tới cải thiện hiệu năng, tính bảo mật và đáp ứng nhu cầu quản trị hệ thống trong các data center hiện đại, đặc biệt là hỗ trợ cho công nghệ điện toán đám mây.

Ebook và Video học cơ bản tới nâng cao Windows Server 2016.
Ebook và Video học cơ bản tới nâng cao Windows Server 2016.

Giới thiệu về khóa học Windows Server 2016 :

1 – Giới thiệu tổng quan về Windows Server 2016.
2 – Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016
3 – Cài đặt và cấu hình Nano server 2016
4 – Tổng quan về lưu trữ trong Windows Server 2016
5 – Triển khai dịch vụ Directory trong Windows Server 2016
6 – Triển khai Hyper-V trong Windows Server 2016
7 – Cấu hình các chức năng nâng cao trong Windows Server 2016
8 – Triển khai các dịch vụ mạng trong Windows Server 2016
9 – Triển khai quyền truy cập từ xa trong Windows Server 2016

10 – Triển khai và quản lý các bộ chứa Windows Server và Hyper-V
11 – Triển khai phân cụm chuyển đổi dự phòng với Windows Server 2016 Hyper-V

Danh sách bài giảng Video học Windows Server 2016 :

1.Installing and configuring Windows Server 2016 :

Describe activation and CALS.mp4
Installation of server 2016.mp4
Local configuration of server 2016.mp4

2.Install and Configure Nano server 2016 :

Adding nano as domain client.mp4
Configure-hyperv-on-nano-server.mp4
File-transfer-with-nano-server.mp4
Installating-packages-through-online-repositories.mp4
Manage-disk-on-nano-server.mp4
Part-1-Generate-And-Install-Nano-server-VHD.mp4
Part-2-Basic-configuration-of-nano-server.mp4
Prerequisite-of-hyper-v-on-nano.mp4
Recovery-console.mp4

3.Overview of storage in Windows Server 2016 :

Configure Dedup gui.mp4
Dedup Intro.mp4
Dedup Usign Powershell Part 1.mp4
Dedup Usign Powershell Part 2.mp4
Iscsi storage.mp4
Storage space direct.mp4

4.Implementing Directory Services :

Cloning a DC.mp4
Configure dns server part 1.mp4
Configure dns server Part 2.mp4
Configure dnssec.mp4
Delegating DNS Zone.mp4
Demoting a domain controller.mp4
Demoting RODC.mp4
Dns server intro.mp4
Domain controller.mp4
Introduction to DNSSec.mp4
Resolve SRV registeration issues.mp4
RODC.mp4

5.Implementing Hyper-V :

Configure Differencing Disks.mp4
Configure Integrated Services.mp4
Creating vm in hyper-v manager.mp4
Implement Nested Virtualization in hyper-v vm’s.mp4
Import_Export VM.mp4

6 – Deploy Hyper-V in Windows Server 2016 :
Install hyperv.mp4
Intro to hyper-v.mp4
Manage hyper-v switches.mp4
Manage hyper-v using guest os.mp4
Manage vm usign powershell.mp4

7 – Configuring advanced networking features :

Configure NIC teamingmp.mp4
Introduction to NIC teaming.mp4
Manage hyper-v switches.mp4

8 – Implementing Network Services :

Implementing IPAM.mp4
ipam configuration part 1.mp4
ipam configuration part 2.mp4

9 – Implementing Remote Access :
Configure Direct Access in server 2016 Part 1.mp4
Configure Direct Access in server 2016 Part 2.mp4
Configure Direct Access in server 2016 Part 3.mp4
Configure VPN Client.mp4
Configure VPN Server.mp4
Intro to VPN.mp4
Introduction of Direct Access.mp4

10 – Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers :
Deploy Microsoft Containers.mp4
Introduction of docker and containers.mp4

11 – Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper – V :

Connecting san with MPIO.mp4
Creating cluster and adding cluster nodes.mp4
Installing failover cluster features.mp4
Introduction to Scale-out fileserver.mp4
Scale out file_server.mp4

Trả lời